بازیگران
پژمان جمشیدی
محسن کیایی
ریما رامین‌فر
انتخاب تاریخ و سانس
شنبه ۵ اسفند
یکشنبه ۶ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند
سالن کريستال (9) 22:50 600,000 ریال
سالن فاروس(2) 23:59 600,000 ریال
سالن فاروس(2) 11:10 600,000 ریال
سالن فاروس(2) 13:10 600,000 ریال
سالن فاروس(2) 15:20 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 17:30 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 18:30 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 19:40 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 20:40 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 21:50 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 22:50 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 23:59 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 11:10 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 13:10 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 15:20 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 17:30 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 19:40 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 21:50 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 23:59 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 11:10 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 13:10 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 15:20 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 17:30 400,000 ریال
سالن کريستال (9) 18:30 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 19:40 400,000 ریال
سالن کريستال (9) 20:40 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 21:50 400,000 ریال
سالن کريستال (9) 22:50 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 23:59 400,000 ریال
شنبه ۵ اسفند
سالن کريستال (9) 22:50 600,000 ریال
سالن فاروس(2) 23:59 600,000 ریال
یکشنبه ۶ اسفند
سالن فاروس(2) 11:10 600,000 ریال
سالن فاروس(2) 13:10 600,000 ریال
سالن فاروس(2) 15:20 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 17:30 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 18:30 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 19:40 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 20:40 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 21:50 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 22:50 800,000 ریال
سالن فاروس(2) 23:59 800,000 ریال
دوشنبه ۷ اسفند
سالن فاروس(2) 11:10 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 13:10 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 15:20 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 17:30 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 19:40 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 21:50 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 23:59 400,000 ریال
سه شنبه ۸ اسفند
سالن فاروس(2) 11:10 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 13:10 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 15:20 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 17:30 400,000 ریال
سالن کريستال (9) 18:30 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 19:40 400,000 ریال
سالن کريستال (9) 20:40 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 21:50 400,000 ریال
سالن کريستال (9) 22:50 400,000 ریال
سالن فاروس(2) 23:59 400,000 ریال