بازیگران
الهه حصاری
ایمان صفا
الناز حبیبی
بهرام افشاری
انتخاب تاریخ و سانس
شنبه ۵ اسفند
یکشنبه ۶ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند
سالن ايران (12) 23:59 600,000 ریال
سالن رکس (11) 21:00 800,000 ریال
سالن ايران (12) 22:00 800,000 ریال
سالن رکس (11) 23:00 800,000 ریال
سالن ايران (12) 23:59 800,000 ریال
سالن ايران (12) 20:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 21:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 22:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 23:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 23:59 400,000 ریال
سالن رکس (11) 21:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 22:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 23:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 23:59 400,000 ریال
شنبه ۵ اسفند
سالن ايران (12) 23:59 600,000 ریال
یکشنبه ۶ اسفند
سالن رکس (11) 21:00 800,000 ریال
سالن ايران (12) 22:00 800,000 ریال
سالن رکس (11) 23:00 800,000 ریال
سالن ايران (12) 23:59 800,000 ریال
دوشنبه ۷ اسفند
سالن ايران (12) 20:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 21:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 22:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 23:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 23:59 400,000 ریال
سه شنبه ۸ اسفند
سالن رکس (11) 21:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 22:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 23:00 400,000 ریال
سالن ايران (12) 23:59 400,000 ریال