انتخاب تاریخ و سانس
یکشنبه ۶ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند
سالن رکس (11) 12:00 600,000 ریال
سالن رکس (11) 13:50 600,000 ریال
سالن رکس (11) 15:30 800,000 ریال
سالن رکس (11) 17:20 800,000 ریال
سالن رکس (11) 12:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 13:50 400,000 ریال
سالن رکس (11) 15:30 400,000 ریال
سالن رکس (11) 17:20 400,000 ریال
سالن رکس (11) 12:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 13:50 400,000 ریال
سالن رکس (11) 15:30 400,000 ریال
سالن رکس (11) 17:20 400,000 ریال
یکشنبه ۶ اسفند
سالن رکس (11) 12:00 600,000 ریال
سالن رکس (11) 13:50 600,000 ریال
سالن رکس (11) 15:30 800,000 ریال
سالن رکس (11) 17:20 800,000 ریال
دوشنبه ۷ اسفند
سالن رکس (11) 12:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 13:50 400,000 ریال
سالن رکس (11) 15:30 400,000 ریال
سالن رکس (11) 17:20 400,000 ریال
سه شنبه ۸ اسفند
سالن رکس (11) 12:00 400,000 ریال
سالن رکس (11) 13:50 400,000 ریال
سالن رکس (11) 15:30 400,000 ریال
سالن رکس (11) 17:20 400,000 ریال