بازیگران
محمدرضا شریفی نیا
هادی کاظمی
نعیمه نظام دوست
انتخاب تاریخ و سانس
یکشنبه ۶ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند
سالن خورشيدنو (5) 11:00 600,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:00 600,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:00 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:10 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 19:10 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 21:10 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 23:20 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 11:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 19:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 21:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 23:20 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 11:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 19:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 21:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 23:20 400,000 ریال
یکشنبه ۶ اسفند
سالن خورشيدنو (5) 11:00 600,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:00 600,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:00 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:10 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 19:10 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 21:10 800,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 23:20 800,000 ریال
دوشنبه ۷ اسفند
سالن خورشيدنو (5) 11:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 19:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 21:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 23:20 400,000 ریال
سه شنبه ۸ اسفند
سالن خورشيدنو (5) 11:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:00 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 19:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 21:10 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 23:20 400,000 ریال