بازیگران
پژمان جمشیدی
ریما رامین‌فر
رضا عطاران
انتخاب تاریخ و سانس
یکشنبه ۶ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند
سالن مایاک(4) 11:50 600,000 ریال
سالن مایاک(4) 14:00 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 800,000 ریال
سالن لاله زار (3) 17:00 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:40 800,000 ریال
سالن لاله زار (3) 19:00 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 800,000 ریال
سالن لاله زار (3) 20:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:40 800,000 ریال
سالن لاله زار (3) 22:40 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:40 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 11:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 14:00 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:40 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:40 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:40 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 11:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 14:00 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 17:00 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:40 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 19:00 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 20:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:40 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 22:40 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:40 400,000 ریال
یکشنبه ۶ اسفند
سالن مایاک(4) 11:50 600,000 ریال
سالن مایاک(4) 14:00 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 800,000 ریال
سالن لاله زار (3) 17:00 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:40 800,000 ریال
سالن لاله زار (3) 19:00 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 800,000 ریال
سالن لاله زار (3) 20:50 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:40 800,000 ریال
سالن لاله زار (3) 22:40 800,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:40 800,000 ریال
دوشنبه ۷ اسفند
سالن مایاک(4) 11:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 14:00 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:40 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:40 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:40 400,000 ریال
سه شنبه ۸ اسفند
سالن مایاک(4) 11:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 14:00 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 15:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 17:00 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 17:40 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 19:00 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 19:50 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 20:50 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 21:40 400,000 ریال
سالن لاله زار (3) 22:40 400,000 ریال
سالن مایاک(4) 23:40 400,000 ریال