بازیگران
میترا حجار
محمدرضا فروتن
همایون ارشادی
انتخاب تاریخ و سانس
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
سه شنبه ۱ خرداد
چهارشنبه ۲ خرداد
سالن خورشيدنو (5) 11:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 11:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:30 400,000 ریال
سالن رکس (11) 11:30 600,000 ریال
سالن رکس (11) 13:30 600,000 ریال
سالن رکس (11) 15:30 800,000 ریال
سالن رکس (11) 17:30 800,000 ریال
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
سالن خورشيدنو (5) 11:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:30 400,000 ریال
سه شنبه ۱ خرداد
سالن خورشيدنو (5) 11:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 13:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 15:30 400,000 ریال
سالن خورشيدنو (5) 17:30 400,000 ریال
چهارشنبه ۲ خرداد
سالن رکس (11) 11:30 600,000 ریال
سالن رکس (11) 13:30 600,000 ریال
سالن رکس (11) 15:30 800,000 ریال
سالن رکس (11) 17:30 800,000 ریال
نظر کاربران
۱۴۰۳/۲/۲۰
فیلم خوبی بود من دوست داشتم