انتخاب تاریخ و سانس
یکشنبه ۶ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند
سالن ايران (12) 11:20 600,000 ریال
سالن ايران (12) 14:50 800,000 ریال
سالن ايران (12) 18:20 800,000 ریال
سالن ايران (12) 11:20 400,000 ریال
سالن ايران (12) 14:50 400,000 ریال
سالن ايران (12) 18:20 400,000 ریال
سالن ايران (12) 11:20 400,000 ریال
سالن ايران (12) 14:50 400,000 ریال
سالن ايران (12) 18:20 400,000 ریال
یکشنبه ۶ اسفند
سالن ايران (12) 11:20 600,000 ریال
سالن ايران (12) 14:50 800,000 ریال
سالن ايران (12) 18:20 800,000 ریال
دوشنبه ۷ اسفند
سالن ايران (12) 11:20 400,000 ریال
سالن ايران (12) 14:50 400,000 ریال
سالن ايران (12) 18:20 400,000 ریال
سه شنبه ۸ اسفند
سالن ايران (12) 11:20 400,000 ریال
سالن ايران (12) 14:50 400,000 ریال
سالن ايران (12) 18:20 400,000 ریال