بازیگران
رضا یزدانی
مجید مظفری
انتخاب تاریخ و سانس
جمعه ۱ تیر
شنبه ۲ تیر
یکشنبه ۳ تیر
سالن کريستال (9) 15:40 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 15:40 800,000 ریال
سالن کريستال (9) 15:40 800,000 ریال
جمعه ۱ تیر
سالن کريستال (9) 15:40 800,000 ریال
شنبه ۲ تیر
سالن کريستال (9) 15:40 800,000 ریال
یکشنبه ۳ تیر
سالن کريستال (9) 15:40 800,000 ریال