بازیگران
امین حیایی
امیر جعفری
امیرحسین رستمی
انتخاب تاریخ و سانس
یکشنبه ۶ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند
سالن گراند سينما (1) 11:30 600,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 13:40 600,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 15:10 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 16:50 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 17:50 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 18:40 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 19:30 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 20:20 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 21:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 22:10 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:10 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 23:50 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 11:30 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 13:40 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 15:10 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 16:50 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 18:40 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 20:20 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 22:10 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 23:50 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 11:30 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 13:40 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 15:10 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 16:50 400,000 ریال
سالن متروپل (10) 17:50 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 18:40 400,000 ریال
سالن متروپل (10) 19:30 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 20:20 400,000 ریال
سالن متروپل (10) 21:20 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 22:10 400,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:10 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 23:50 400,000 ریال
یکشنبه ۶ اسفند
سالن گراند سينما (1) 11:30 600,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 13:40 600,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 15:10 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 16:50 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 17:50 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 18:40 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 19:30 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 20:20 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 21:20 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 22:10 800,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:10 800,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 23:50 800,000 ریال
دوشنبه ۷ اسفند
سالن گراند سينما (1) 11:30 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 13:40 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 15:10 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 16:50 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 18:40 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 20:20 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 22:10 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 23:50 400,000 ریال
سه شنبه ۸ اسفند
سالن گراند سينما (1) 11:30 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 13:40 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 15:10 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 16:50 400,000 ریال
سالن متروپل (10) 17:50 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 18:40 400,000 ریال
سالن متروپل (10) 19:30 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 20:20 400,000 ریال
سالن متروپل (10) 21:20 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 22:10 400,000 ریال
سالن متروپل (10) 23:10 400,000 ریال
سالن گراند سينما (1) 23:50 400,000 ریال
نظر کاربران
۱۴۰۲/۱۱/۹
خیلی خنده دار بود