بازیگران
پژمان بازغی
لیلا زارع
انتخاب تاریخ و سانس
یکشنبه ۶ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند
سه شنبه ۸ اسفند
سالن رودکي (14) VIP 12:00 600,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 14:00 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 22:10 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 12:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 14:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 22:10 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 12:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 14:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 22:10 400,000 ریال
یکشنبه ۶ اسفند
سالن رودکي (14) VIP 12:00 600,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 14:00 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 800,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 22:10 800,000 ریال
دوشنبه ۷ اسفند
سالن رودکي (14) VIP 12:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 14:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 22:10 400,000 ریال
سه شنبه ۸ اسفند
سالن رودکي (14) VIP 12:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 14:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 20:00 400,000 ریال
سالن رودکي (14) VIP 22:10 400,000 ریال